Algemene voorwaarden scholingsaanbieder

Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V.

Regeling voor aan- en afmeldingen

Met het insturen van het aanmeldformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor  deelname aan de opleiding/ training. Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht men in  deze dagen besluiten af te zien van deelname dan dient dit per mail kenbaar te worden  gemaakt.

Bij afmelding tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/training worden €30 administratiekosten in  rekening gebracht.

Bij afmelding binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/training wordt het gehele cursusbedrag in  rekening gebracht. Indien de afzender zelf voor een vervanger zorg draagt, worden alleen €30  administratiekosten in rekening gebracht. De inschrijving met de daarbij behorende  voorwaarden en verplichtingen worden overgenomen door de vervanger.

Binnen 14 dagen nadat een deelnemer zich heeft afgemeld voor de opleiding/training, wordt het eventuele restantbedrag teruggestort.

Accreditatiepunten

Voor diverse registers voor zorgprofessionals vragen we accreditatie aan. De accreditatiepunten staan per opleiding en beroepsgroep vermeld op deze website. De accreditatie-aanvraag dient periodiek opnieuw aangevraagd of verlengd te worden. Dit kan betekenen dat het aantal toegekende punten tussentijds wijzigt. De deelnemer kan altijd navragen tot welke datum de accreditatietermijn loopt.

Betaling

Twee maanden voor aanvang van de opleiding/training wordt de factuur verstuurd waarop het  verschuldigde bedrag voor deelname aan de opleiding/training staat vermeld.

Betaling dient in één termijn te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, middels  overboeking op een op de factuur vermelde rekening.

Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon  een herinneringsfactuur gestuurd. Indien aanmelding binnen 21 dagen voor aanvang van de opleiding/training plaatsvindt geldt als uiterste betaaldatum 1 dag voor aanvang van de opleiding/training. Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen dat de scholingsactiviteit  geannuleerd wordt. Zie: regeling voor aan- en afmelden.

Annuleren van de opleiding/training

Indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Nederlands Expertisecentrum  Lichaamsbewustzijn B.V. onvoldoende is, wordt de opleiding minimaal 14 dagen voor  aanvangsdatum geannuleerd. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Het reeds  betaalde bedrag voor deelname wordt bij het annuleren van de opleiding gerestitueerd.

Bij ziekte of andere overmachtssituatie van de opleiders of van de locatie, waardoor een  opleidingsdag niet kan doorgaan, wordt u zo snel mogelijk per mail geïnformeerd of gebeld. Er  wordt dan gekeken naar een andere datum waarop de opleidings of trainingsdag alsnog kan doorgaan.

In geval van annulering van de opleiding/training kunt u Nederlands Expertisecentrum  Lichaamsbewustzijn B.V. niet aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade door  inkomstenderving, vervoerskosten, extra ingezet personeel etc.

Aansprakelijkheid Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V.

Indien Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. aansprakelijk mocht zijn voor  geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is  geregeld.

Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van  welke aard dan ook, ontstaan doordat Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. aansprakelijk mocht zijn voor  enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nederlands Expertisecentrum  Lichaamsbewustzijn B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.

De aansprakelijkheid van Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. is in ieder  geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. is uitsluitend  aansprakelijk voor directe schade.

Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. is nimmer aansprakelijk voor  indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en  schade door bedrijfsstagnatie.

Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het  door Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. verstrekte en samengestelde  onderwijsmateriaal (behoudens aanbevolen literatuur van in de handel zijnde boeken of  artikelen) liggen bij Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. Niets uit deze  uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke  toestemming van Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V.

Klachtenprocedure

Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. vindt het belangrijk dat de deelnemers tevreden zijn over haar aangeboden opleidingen en de organisatie hiervan. Bent u als deelnemer  van een opleiding/training niet tevreden over een gevolgde opleiding/training of over de organisatie, dan kunt u een  klacht indienen. U kunt een klacht per telefoon of per e-mail indienen bij Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V.

Per telefoon neemt u contact op met de eigenaren van het Nederlands Expertisecentrum  Lichaamsbewustzijn B.V.. Karin Timmerman is bereikbaar via 06 52364327. Hilda Aanen is  bereikbaar via 0622708890. Als u uw klacht per e-mail wilt indienen dan kunt u een mail  sturen naar info@N-E-L.nl

In beide gevallen worden de volgende gegevens van u gevraagd:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de opleiding/training waar u een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

Na het indienen van de klacht ontvangt u binnen een week na ontvangst van de klacht van  Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. een bevestiging van ontvangst van de  klacht. Indien nodig wordt om nadere informatie gevraagd.

U wordt binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk over de uitkomst van de  klacht bericht. Indien het niet mogelijk is om binnen deze termijn met een inhoudelijk oordeel  te over de klacht te komen, zal u schriftelijk worden bericht binnen welke termijn uitkomst  over de klacht zal worden gegeven.

Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd door  Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. en voor de duur van drie jaar  bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de  klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten mevrouw F. De Vaere, organisatieadviseur Maes Development, bereikbaar via mailadres fdevaere@maesdevelopment.nl, waarbij het oordeel bindend is voor beide partijen.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld door  Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V. en de opleiders, tenzij anders  aangegeven. Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.Vconformeert zich daarbij  aan de geldende privacywetgeving.

Copyright 2023 Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn B.V., Orteliusdreef 64,  2661 RM Bergschenhoek, KvK: 91427436